Informujeme zákazníkov, že podľa zákona o Elektronické evidenciu tržieb (EET) je predávajúci povinný evidovať tržby prijaté v hotovosti alebo zaplatenej platobnou kartou.

K prijatej platbe je povinný predávajúci vydať účtenku s identifikačnými údajmi o predávajúcom o celkovej sume, sadzbe DPH a výšku DPH.

O prijatí tržby je tiež povinný predávajúci odoslať online informáciu Finančnej správe a to ihneď po prijatí platby, najneskôr však do 48 hodín pri poruche online spojenia v čase platby.